‌‌کارگروه آموزش‌در مورخه ۰۷/۱۲/۱۴۰۲درعرصه‌‌تحصیل ودرمقطع ‌سطح‌یک، مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه برادران با حضور اعضاء ‌برگزار گردید.

کارگروه آموزش‌در مورخه ۰۷/۱۲/۱۴۰۲درعرصه‌‌تحصیل ودرمقطع ‌سطح‌یک، مرکزمدیریت حوزه‌های علمیه برادران با حضور اعضاء ‌برگزار گردید.

در پایان جلسه موارد ذیل برای ارسال به کمیسیون به تصویب رسید:

–  مقطع مقدمات:
–  تعداد طرح در‌کارگروه ۱۴۴نفر و تعداد احراز شرائط ۷۸ نفر و عدم احراز ۶۵ نفر.
–  سطح یک ( پایه های ۴- ۶ ):
–  تعداد طرح در کارگروه۴۷ نفرو تعداد احراز شرائط۳۹ نفر و عدم احراز ۸ نفر.
مصوبات پیشنهادی جهت طرح در کمیسیون:
۱-  ضرایب دروس در مقطع مقدمات:
–   درس صرف ضریب ۲ و درس نحو و احکام هر کدام ضریب ۱.
۲-  ضرایب دروس در مقطع سطح یک :
–  ضرایب دروس نحو و منطق هر کدام ۱.۵۰.
–  ضرایب دروس عقائد و بلاغت هر کدام ۱ .

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری