شیوه‌نامۀ حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی جامعۀ نخبگانی
فعالیت‌های آموزشی مورد حمایت

فعالیت‌های آموزشی مورد حمایت، پس از یکسان‌سازی عناوین و امتیازات فعالیت‌های آموزشی مراکز مدیریت حوزوی با همکاری معاونت‌های آموزش این مراکز، ذیل این عنوان خواهد آمد.

فعالیت‌های پژوهشی مورد حمایت
فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی مورد حمایت

فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی مورد حمایت، پس از یکسان‌سازی عناوین و امتیازات فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی مراکز مدیریت حوزوی با همکاری معاونت‌های تبلیغ این مراکز، ذیل این عنوان خواهد آمد.

حمایت از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی