دستورالعمل حمایت از استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه
حمایت­‌های مادی و معنوی از استعدادهای برتر

*رعایت تناسب سطح جشنواره و سطح طلبه معرفی شده الزامی است و هر یک از استعدادهای برتر بر اساس امتیاز کسب شده حداکثر به دو جشنواره معتبر، متناسب با امتیاز خود معرفی خواهد شد.

میزان و سقف حمایت‌های مالی

میزان و سقف حمایت­های مالی در پیوست سالانه دستورالعمل خواهد آمد.

دوره حمایت

دوره حمایت از استعدادهای برتر حداقل یکسال و حداکثر چهار سال است.

شرایط پویایی
تعلیق حمایت در دوره مرخصی

کسانی که در مرخصی یا غیبت موجه بسر می‌برند و سنوات آنان تمام نشده است، مشروط به داشتن شرط معدل تحصیلی، تا اتمام دوره غیبت و مرخصی که اشتغال به تحصیل ندارند، حمایت آنان تعلیق شده و پس از بازگشت به چرخه تحصیل، حمایت آنان از سر گرفته خواهد شد.