قواعد اجرایی مربوط به پایش شرایط پویایی و ارتقای مقطع استعدادهای‌ برتر در سال ۱۴۰۰
الف) دوره بلند مدت برادران:
ب) دوره کوتاه مدت برادران (سفیران هدایت) و خواهران:
ج) تعلیق حمایت در دوره مرخصی

کسانی که در مرخصی یا غیبت موجه بسر می‌برند و سنوات آنان تمام نشده است، مشروط به داشتن شرط معدل تحصیلی، تا اتمام دوره غیبت و مرخصی که اشتغال به تحصیل ندارند، حمایت آنان تعلیق شده و پس از بازگشت به چرخه تحصیل، حمایت آنان از سر گرفته خواهد شد.

مصاحبه ارتقایی:

استعدادهای برتر شناسایی ‌شده در دوره‌های قبل که مقطع تحصیلی آن‌ها ارتقاء یافته است، در صورت احراز شرایط لازم برای مقطع جدید در عرصه فعلی یا عرصه دیگر، باید در مصاحبه ارتقایی شرکت کنند. کارشناس پایش، فهرست افراد واجد شرایط مصاحبه ارتقایی را جهت انجام مصاحبه به بخش شناسایی ارسال می‌نماید و نتایج مصاحبه و رتبه استعدادبرتری را ثبت می‌نماید.

انواع استعداد برتر:
شرایط معافیت از مصاحبه ارتقایی: