برنامۀ ارتقاء سطح علمی و مهارتی استعدادهای برتر
تعاریف

نمودار آموز‌ش‌های مهارتی در قالب دوره‌ کوتاه‌مدت یا کارگاه‌

نمودار آموز‌ش‌های دانشی در قالب دوره‌ کوتاه‌مدت یا کارگاه‌