طرح استاد راهنما


طرح استاد راهنما عبارت است از برنامه هدایت و راهنمایی اخلاقی، علمی و مهارتی طلاب استعداد برتر توسط اساتید مجرب.

استاد راهنمای استعدادهای برتر به استاد مجرب حوزه‌های علمیه گفته می‌شود که دارای سابقه علمی موفق، فضایل اخلاقی، روحیه شاگردپروری و توانایی رسیدگی علمی و تربیتی به طلاب است و بر اساس برنامه اعلام  شده از سوی معاونت امور استعدادهای برتر، به راهنمایی استعدادهای برتر معرفی شده اقدام می‌نماید. اساتید راهنمای استعدادهای برتر با پیشنهاد مدیر طرح به رئیس مرکز و تأیید کمیسیون انتخاب می‌شوند.