دستورالعمل احراز نخبگی
مراحل شناسایی
مراحل انتخاب
شرایط اختصاصی نخبگی آموزشی

یادآوری: بندهای ۲ و ۳ باید توسط معاونت آموزش و بند ۴ توسط معاونت پژوهش حوزه‌‌های علمیه تأیید شود.

شرایط اختصاصی نخبگی پژوهشی

یادآوری: بندهای ۲ و ۳ باید توسط معاونت آموزش و بند ۴ توسط معاونت پژوهش حوزه‌‌های علمیه تأیید شود.

شرایط اختصاصی نخبگی تبلیغی و امور فرهنگی

یادآوری: بند ۲ باید توسط معاونت پژوهش و بندهای ۳ و ۴ توسط معاونت تبلیغ حوزه‌‌های علمیه تأیید شود.

شرایط اختصاصی نخبگان مدیریتی

 یادآوری: بند ۲ باید توسط معاونت پژوهش و بند ۳ توسط معاونت ذی‌‌ربط حوزه‌‌های علمیه تأیید شود.

شرایط اختصاصی نخبگان اخلاقی و تربیتی

یادآوری: بندهای ۲ تا ۵ باید توسط معاونت‌‌های ذی‌‌ربط حوزه‌‌های علمیه تأیید شود.