دستورالعمل حمایت از پایان‌نامه‌های سطح ۳ و رساله‌های سطح ۴ حوزوی با موضوعات خاص

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های سطح ۳ و ۴ که موضوع آن‌ها در فهرست اولویت‌های پژوهشی مورد تأئید کمیسیون هیأت امناء قرار گرفته یا به پیشنهاد طلاب در این کمیسیون مورد تأئید قرار گیرد، توسط مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه حمایت می‌گردد.