طرح پشتیبانی از تدوین پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

مدت زمان اجرای طرح، برای هر دوره، حداکثر ۲۴ ماه برای انجام پایان‌نامۀ سطح ۳ و ۳۰ ماه برای انجام رسالۀ سطح ۴ است و در هر دوره حداقل از ۱۰۰ پایان‌نامه و رساله علمی، حمایت معنوی، علمی و مادی صورت خواهد گرفت.