شیوه‌نامۀ شناسایی و حمایت از برگزیدگان

برگزیدگان حوزوی، اساتید، پژوهشگران، مبلغان و مدیران برجسته‌ای هستند که بیش از ۴۰ سال سن داشته و در یکی از عرصه‌های آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی یا مدیریت، فردی تأثیرگذار هستند.