آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
>> دستورالعمل احراز استعداد برتر در عرصۀ آموزش
>> دستورالعمل احراز استعداد برتر در عرصۀ پژوهش
>> دستورالعمل احراز استعداد برتر در عرصۀ تبلیغ‌ و امور فرهنگی