شیوه‌نامۀ معرفی استعدادهای برتر
الف. معرفی جهت جذب و بکارگیری
ب. معرفی جهت ‌بهره‌مندی از خدمات آموزشی و پژوهشی
ج. معرفی جهت استفاده از خدمات مالی، اقتصادی، فرهنگی و رفاهی
د. معرفی جهت استفاده از خدمات اداری و حقوقی
ه. معرفی جهت تجلیل و تشویق