صد و هشتاد و هشتمین و صد و هشتاد و نهمین جلسات کمیسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر برگزار شد

صد و هشتاد و هشتمین و صد و هشتاد و نهمین جلسات کمیسیون هیات امنای مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر برگزار شد.


در این جلسات پرونده تعدادی از مبلغان حوزه های علمیه بررسی شد و هشت نفر از آنان به عنوان “مبلغ برگزیده” انتخاب شدند.

همچنین با بررسی ۵۹ پرونده از واجدان شرایط استعداد برتری حوزه های علمیه، ۲۷ نفر به عنوان “استعداد برتر” در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب شدند.