جلسه کارشناسان پایش مراکز چهارگانه حوزوی با موضوع بررسی وضعیت حمایت استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید

 جلسه کارشناسان پایش مراکز چهارگانه حوزوی با موضوع بررسی وضعیت حمایت استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید.

این جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ با حضور معاونین مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر و کارشناسان پایش چهار مرکز حوزوی برادران، خواهران، اصفهان و جامعه الزهرا (س) برگزار شد

همچنین تصمیماتی درخصوص وضعیت انجام موظفی تحصیلی، پژوهشی، تبلیغی و تربیتی اخلاقی طلاب استعداد برتر، اتخاذ شد.