اولویت‌های پژوهشی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه
 • تدوین سند راهبردی حوزه‌های علمیه در امور نخبگان و استعدادهای برتر
 • فلسفه نخبه پروری و مفهوم‌شناسی نخبگی و استعداد برتر
 • بررسی رسالت نخبگان و استعدادهای برتر
 • استخراج اخلاق و آداب نخبگی و استعداد برتر از منابع و سیره علماء
 • مطالعه تجارب موجود کشور و سایر کشورها در امر نخبه‌پروری و بهره‌مندی از نخبگان
 • بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه‌ها و فرصت‌ها، موانع و تهدیدهای نخبگی و استعداد برتر
 • بررسی جایگاه و نقش مدارس علمیه و مراکز تخصصی در امر نخبگان و استعدادهای برتر
 • مطالعه تأسیس مدارس استعدادهای درخشان حوزه
 • تدوین الگوی شناسایی و کشف استعدادهای برتر
 • بررسی زمینه‌ها و راهکارهای جذب و گزینش استعدادها به حوزه
 • احصاء عوامل مؤثر (مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و….) در عدم شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان و مهاجرت آنان از حوزه
 • بررسی نقش برنامه‌ها و فوق‌برنامه‌ها در شناسایی استعدادهای برتر و رشد آنان
 • تدوین الگوی رشد، ارتقاء و تربیت جامع الاطراف استعدادهای برتر
 • بررسی چگونگی حمایت از گروه‌ها، هسته‌ها و سازمان‌های نخبگانی
 • بررسی راه‌کارهای مشارکت و بسیج همه‌جانبه تمام بخش‌های حوزوی در امر نخبه‌پروری و بهره‌مندی از نخبگان
 • بررسی چگونگی آشنا کردن استعدادهای برتر و نخبگان با مسائل و نیازهای حوزه، نظام و جامعه
 • بررسی تأثیر ازدواج و جایگاه نهاد خانواده در امر نخبگان و استعدادهای برتر
 • مطالعه شیوه‌های هدایت منابع پایدار(مانند موقوفات) در جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر
 • مطالعه اصول، چارچوب‌ها و روش‌های نخبه‌پروری و بهره‌مندی از نخبگان
 • بررسی چگونگی ارتباط نخبگانی یا شبکه‌سازی میان:

ـ نخبگان با نخبگان حوزوی و غیرحوزوی در سطح ملی و بین‌المللی؛

ـ نخبگان با استعدادهای برتر؛

ـ نخبگان و استعدادهای برتر با انجمن‌های علمی حوزه؛

ـ نخبگان و استعدادهای برتر با دستگاه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور و نهادهای نخبه‌پروری.